CONTACT 1. Head Office

Dhobighat, Lalitpur

Tel.: +977-1-5538172, 5543726

Fax: 5538484

GPO Box: 9571

EPC: 2452

 

 

 1. Regional Offices

 1. Kohalpur, Banke

Tel.: +977-81-541796, 541896

GPO Box: 53

 

 1. Gaindakot-02, Nawalparasi

Tel.: +977-78-503123, 503124

 

 1. Damak, Jhapa

Tel.: +977-23-583609

 

 

 1. Field Offices

 1. Gulariya, Bardiya

Tel.: +977-84-420367

 

 1. Shanti Nagar Chowk, Kaski

Tel.: +977-61-531569

 

 1. Earthquake Recovery Program District Office

 1. Bhimeshwor-9, Maidane, Dolakha 

Tel.: +977-49-691323

 

 1. Saga Chowk-1, Sukute, Sindhupalchowk

Tel.: +977-11-400032

 

 1. Kamalamai-4, Madhutar, Sindhuli

Tel.: +977-47-521183

 

 1. Dhulikhel-6, Bansghari, Kavrepalanchowk

Tel.: +977-11-490656, 490679

 

 1. Gorkha-7, Dharapani, Gorkha

Tel.: +977-64-420186